Αρχική Προφίλ Προϊόντα Εγγραφή Διαγωνισμοί-Προσφορές Διαφημιστικα βίντεο Επικοινωνία
Κατηγοριες
Newsletter
Size Finder

Βρείτε το σωστό μέγεθος γρήγορα και εύκολα!
Brands
Δήλωση Απορρήτου

Βρίσκεστε εδώ: » Αρχική / Δήλωση Απορρήτου


  Δήλωση Απορρήτου

Με πλήρη και ενσυνείδητη γνώση για τη σημασία που ενέχει η προστασία του απορρήτου των στοιχείων των χρηστών Internet και ακολουθώντας πιστά αυτήν την πολιτική, επιδιώκουμε να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε την εμπιστοσύνη τους. Για το λόγο αυτό εξηγούμε αναλυτικά τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
    Η παρούσα δήλωση αναφέρει αναλυτικά τα μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και τις επιλογές που βρίσκονται στη διάθεσή σας σχετικά με τη χρήση τους από την πλευρά μας. Αναφέρονται επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και ο τρόπος, με τον οποίο μπορείτε να συμβουλευθείτε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας συμφωνείτε αυτόματα με τις πρακτικές συγκέντρωσης και χρήσης δεδομένων που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.
    Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα :
Εφαρμόζοντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ελληνική Νομοθεσία), ήτοι :

1. Το Νόμο 2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τις τροποποιήσεις του βάσει του Νόμου 4024/2011
2. Το Νόμο 3471/2006, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την τροποποίηση του Ν. 2472/97, καθώς και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Νόμων 3783/2009, 3917/2011 και 4070/2012.
3. Το  Νόμο 3917/2011, για τη διατήρηση των δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.

4. Τις κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα :
α.   Οργάνωση της Γραμματείας της Αρχής (Π.Δ. 206/1998).
β. Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αριθ. 209/2000).
γ. Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου (408/1998).
δ. Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ΄ άρθρο 11 Ν. 2472/1999 (1/1999).
ε. Όροι για την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας (πρώην υπ΄ αριθ. 050/20.1.2000), (ΦΕΚ Β -684/2004) (26/2004).

Αλλά και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ήτοι :

- τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άρθρο 6)

- την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Άρθρο 8)

- το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 8)

-  την Οδηγία 95/46/ΕΚ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

- την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. (Βλ. και κατωτέρω τροποποίησή της, δια της Οδηγίας 2009/136/ΕΚ

- την Οδηγία 2006/24/ΕΚ, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.
- την Οδηγία 2009/136/ΕΚ, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

-  το Συμβούλιο της Ευρώπης
α) τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, (Στρασβούργο 28-1-1981)
β) την Προστασία Προσωπικών δεδομένων - Έγγραφα και Εκθέσεις.

- Ευρωπαίος Επίτροπος EDPS

- τις Διεθνείς ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχει η ΑΠΔΠΧΕπίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1. Το δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ήτοι :

α. τον Κανονισμό 44/2001/Ε.Κ., για τις καταναλωτικές συμβάσεις μέσω διαδικτύου (γνωστό ως Βρυξέλλες)

β. τον Κανονισμό 1215/2012/Ε.Κ., για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που καταργεί τον Κανονισμό 44/2001/Ε.Κ.

γ. την Οδηγία 2000/31/Ε.Κ., για την κοινωνία της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο (Εφαρμογή του δικαίου της χώρας προέλευσης του φορέα παροχής υπηρεσιών και για τις καταναλωτικές συμβάσεις ειδικότερα)

δ. τη Σύμβαση της Ρώμης


2. Το Νόμο 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 όπως ισχύει, με την  ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149).

3.  Τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, όπως και το Νόμο 2779/99 και Ν. 2819/2000 άρθρο 8, καθώς και τις υπ’ αριθ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Δικαίου, για τη διαχείριση και προστασία τυχόν προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
δηλώνουμε ρητώς ότι το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα :

ΔΕΝ δημοσιοποιεί, παραχωρεί, πωλεί ή ανταλλάσει με οποιοδήποτε τρίτο μέρος τα προσωπικά δεδομένα  των πελατών του. Τα στοιχεία αυτά (όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ. λ. π.)  είναι απόρρητα.     

Οι πελάτες μας με την παροχή των στοιχείων που τους ζητούνται, κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους, δηλώνουν ρητά ότι συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το σύνολο των κινήσεων, των εγγραφών και των στοιχείων που αφορούν κάθε συναλλαγή τηρούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 
 
Περαιτέρω, παραθέτουμε αναλυτικά την πολιτική του καταστήματος μας που αφορά στην απολύτως δικαιολογημένη και όσο το δυνατόν μετριοπαθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:
Συλλογή δεδομένων
• στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, τίτλος, επωνυμία εταιρείας/οργανισμού, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου και φαξ και διεύθυνση αλληλογραφίας
• τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη e-mail προώθησης προϊόντων
• οικονομικές πληροφορίες (όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμού)
• πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση και διευκόλυνση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, όπως δεδομένα σύνδεσης (login) και τεχνικά δεδομένα
• ερωτήσεις και παραγγελίες για προϊόντα και υπηρεσίες μας
• πληροφορίες που μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις σας
• πληροφορίες εγγραφής σε εκδηλώσεις, καθώς και σχόλια από την πλευρά σας σχετικά με τις ιστοσελίδες μας και γενικότερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δεν είναι απαραίτητο να μας παράσχετε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες. Εάν όμως δεν το κάνετε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παράσχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε ή να ολοκληρώσουμε τη συναλλαγή σας.

Η χρήση δεδομένων
Υπηρεσίες και συναλλαγές

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να παράσχουμε υπηρεσίες ή να διεξάγουμε συναλλαγές που έχετε ζητήσει, όπως η παροχή πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, η απάντηση σε αιτήματα πελατών για την παροχή υπηρεσιών, η διευκόλυνση της χρήσης της χρήσης της  ιστοσελίδας μας, κ.ο.κ. Προκειμένου να σας προσφέρουμε μία πιο συνεκτική εμπειρία κατά την επαφή σας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε από την ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συνδυαστούν με δεδομένα που συγκεντρώνουμε με άλλους τρόπους.

Βελτίωση ιστοσελίδας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και τα σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας ευκολότερη στη χρήση, εξαλείφοντας την ανάγκη να εισάγετε επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες ή εξατομικεύοντας την ιστοσελίδα μας για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.


Επικοινωνία

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε, με την έγκρισή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Όταν συλλέγουμε δεδομένα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, θα σας δίνεται πάντοτε η δυνατότητα να διακόψετε τη λήψη αυτών των μηνυμάτων. Επίσης, κάθε email που σας στέλνουμε θα περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο (link) κατάργησης συνδρομής για τη διακοπή της λήψης μηνυμάτων αυτού του είδους. Εάν επιλέξετε να καταργήσετε τη συνδρομή, θα σας διαγράψουμε από τη σχετική λίστα παραληπτών.


Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων

Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την έγκρισή σας.

Κοινοποίηση σε σχέση με συναλλαγές

Σε σχέση με ορισμένες συναλλαγές, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς καθώς και εταιρίες μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εκτέλεση της παραγγελίας.

Κοινοποίηση για άλλους λόγους

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν φρονούμε καλόπιστα ότι αυτό απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις ή με νομικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί εναντίον μας, προκειμένου να προστατεύσουμε και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή σε έκτακτες περιστάσεις για να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.

Ασφάλεια

Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε μία ολόκληρη γκάμα από τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση.Επανεξέταση των προσωπικών σας δεδομένων

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις, να ακολουθήσουμε κάποια βήματα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού σας δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να διατηρούμε ακριβή τα δεδομένα σας ενημερώνοντάς μας για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης επικοινωνίας, του τηλεφωνικού αριθμού ή της διεύθυνσης email σας.

Ενημέρωση παιδιών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν συγκεντρώνει σκοπίμως στοιχεία από παιδιά και δεν στοχεύει, ούτε απευθύνει την ιστοσελίδα της σε παιδιά.

Εφαρμογή της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη δήλωση ή τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την πλευρά μας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα ανταποκριθούμε άμεσα στην ανησυχία σας και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να βρούμε μία ικανοποιητική λύση.

Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου

Το …………. ενδέχεται να ενημερώνει ανά περιόδους την παρούσα δήλωση απορρήτου. Όταν συμβαίνει αυτό, θα αλλάζουμε αντίστοιχα την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που εμφανίζεται στο τέλος της δήλωσης απορρήτου. Θα λάβουμε την προαιρετική συναίνεσή σας για οιεσδήποτε ενημερώσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου, οι οποίες επεκτείνουν ουσιωδώς τη διαβίβαση ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας με τρόπους που δεν προβλέπονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου κατά τη στιγμή της συλλογής τους.


Μάιος 2013
 

Είσοδος Μέλους
Καλάθι αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο.
Προσφορές
BODY LACE MILENA WITH TWO RINGS
ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
€36,30 €18,20
στο καλάθι
ΣΟΥΤΙΕΝ BRALETTE MILENA ΔΑΝΤΕΛΑ
€27,50 €24,00
στο καλάθι
ΦΟΡΕΜΑ ΠΕΤΣΕΤΕ MYSTICO
ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ
€29,90 €15,00
στο καλάθι
ΣΟΥΤΙΕΝ BIKIM SIOUTI (CUP C)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ -40%
€32,60 €19,50
στο καλάθι
Facebook Facebook
Πληροφορίες Αποστολής και Επιστροφών|Δήλωση Απορρήτου|Όροι χρήσης και συναλλαγής
Copyright 2012© lingerie4u.gr All rights reserved
Κατασκευή Ιστοσελίδων HellasSITES